EGZAMIN PRAKTYCZNY

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: zadań realizowanych na placu manewrowym i jazdy w mieście. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie przez nas pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego. Po pozytywnym zaliczeniu części egzaminu odbywającej się na placu manewrowym, następuje sprawdzenie umiejętności kandydata na kierowcę w ruchu drogowym.


PLAC MANEWROWY


Zadania egzaminacyjne

1. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego — osoba egzaminowana musi zaprezentować że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:

 • poziom oleju w silniku,
 • poziom płynu chłodzącego,
 • poziom płynu hamulcowego,
 • poziom płynu w spryskiwaczach,
 • działanie sygnału dźwiękowego,
 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
 • działanie świateł mijania,
 • działanie świateł drogowych,
 • działanie świateł hamowania "STOP",
 • działanie świateł cofania,
 • działanie świateł kierunkowskazów,
 • działanie świateł awaryjnych,
 • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych, — jeżeli występuje,

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.

2. Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte:

 • w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
 • w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy.

3. Upewnienie się o możliwości jazdy:

 • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • ocena sytuacji wokół pojazdu.

4. Płynne ruszenie:

 • opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego (ręcznego),
 • łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.

5. Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

 • Ruszenie z pozycji początkowej pojazdu (patrz animacja).
 • Płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka).
 • Nie najeżdżanie na linie, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu).
 • zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

6. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

 • Zatrzymanie pojazdu na wzniesieniu,
 • Zaciągnięcie hamulca awaryjnego (ręcznego),
 • Zwolnienie hamulca awaryjnego oraz płynne ruszenie do przodu,

Pojazd przy ruszaniu nie może się cofnąć więcej niż 20 cm, a silnik nie może zgasnąć.

JAZDA W MIEŚCIE

Zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym

1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.


2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:

 • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
 • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki,obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

3. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.


4. Przejazd przez skrzyżowania:

 • równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
 • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znaki: A7, B20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
 • z sygnalizacją świetlną,
 • na których ruch odbywa się wokół wyspy,
 • dwupoziomowe (wjazd i zjazd) - dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

5. Przejazd przez przejścia dla pieszych.

6. Wykonanie jednego z trzech manewrów:

Parkowanie prostopadłe - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)

 • miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
 • po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
 • parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.Parkowanie skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)

 • miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
 • po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
 • parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.

Parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - wjazd tyłem wyjazd przodem (możliwa jedna korekta toru jazdy)

 • miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
 • długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,
 • w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy,
 • po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.


7. Zawracanie na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej

 • możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.)
 • zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego
 • miejsce do zawracania wyznacza egzaminator


8. Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe oraz obok przystanku tramwajowego i autobusowego - dotyczy miast z komunikacją kolejową lub tramwajową.9. Wykonanie manewrów:

 • wyprzedzania, omijania, wymijania, zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu.


10. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania).

 

Naruszenia przepisów ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu:

 1. Kolizja drogowa.
 2. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
 3. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.
 4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
 5. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.
 6. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.
 7. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.
 8. Niezastosowanie się do: - sygnałów świetlnych, - sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, - sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
 9. Niezastosowanie się do znaków: - "zakaz wjazdu", - "zakaz ruchu w obu kierunkach", - "zakaz skręcania w lewo", - "zakaz skręcania w prawo", - "nakaz jazdy....", - "linia podwójna ciągła".
 10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: - na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej, - na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu, - pojazdom szynowym, - rowerzystom, - podczas zmiany pasa ruchu, - w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze, - podczas włączania się do ruchu, - podczas cofania.
 11. Naruszenie zakazu zawracania.
 12. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
 13. Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
 14. Naruszenie zakazu wyprzedzania: - na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi, - przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, - na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, - na skrzyżowaniach, - na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, - na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
 15. Niezastosowanie się do znaku zakaz wyprzedzania.
 16. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.